Herroepingsrecht


Herroepingsrecht

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Een brief verzonden per post of e-mail) binnen de annuleringsperiode, over uw beslissing om dit contract in te trekken, informeren.

  3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  4. Om juridische redenen kunnen wij reeds geopende goederen niet terugnemen.
  5. In het geval van een gedeeltelijke retourzending, worden de verzendkosten niet terugbetaald.

 

Kosten en terugbetaling in geval van herroeping

Als u dit contract annuleert, zullen wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een ander type levering hebt gekozen dan de levering die we aanbieden) , onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij uw annulering van dit contract hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending als de verzegeling na levering is verwijderd;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. waarvan de verpakking reeds werd geopend;

g. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.